Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov   

 

prijaté v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon ochrane osobných údajov“) (spolu ďalej tiež ako „predpisy na ochranu osobných údajov“).

Spoločnosť PARAPETY BB SK, s.r.o., Stavebná 8/B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 399 779, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č.: 19810/S, konajúca konateľom Monikou Huťovou, tel.: +421 (0) 911 353 095, email: parapety.bb@gmail.com je predávajúcim a zároveň prevádzkovateľom v súvislosti so získavaním a spracovaním osobných údajov (ďalej tiež len ako „prevádzkovateľ“).

Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá kupuje tovar od prevádzkovateľa a zároveň je dotknutou osobou poskytujúcou osobné údaje v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov.

Zákazník zaslaním objednávky elektronicky alebo poštou alebo doručením objednávky do prevádzky prevádzkovateľa, spoločnosti PARAPETY BB SK, s.r.o. potvrdzuje, že sa ešte pred poskytnutím svojich osobných údajov prevádzkovateľovi oboznámil s nasledovnými informáciami: Prevádzkovateľ získava a spracováva osobné údaje zákazníka, v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, číslo účtu, DIČ u podnikateľov a meno, priezvisko, bydlisko prípadne doručovacia adresa, u fyzických osôb nepodnikateľov na účely spracovania kúpnej zmluvy, v ktorej je zákazník zmluvnou stranou, výkonu práv a povinností z nej vyplývajúcich, spracovania preberacieho protokolu a faktúry.

Právny základ spracovania osobných údajov vyplýva z článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje zákazníka pod dobu splnenia práv a povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi a zákazníkovi z uzatvorenej kúpnej zmluvy. Daňové doklady bude prevádzkovateľ archivovať v zákonom stanovenom rozsahu a po zákonom určenú dobu 10 rokov. Prevádzkovateľ získava a spracováva osobné údaje zákazníka, v rozsahu email a telefónne číslo na účely zabezpečenia komunikácie medzi prevádzkovateľom a zákazníkom pri plnení zmluvy. Právny základ spracovania osobných údajov vyplýva z článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, spočívajúcich v zabezpečení komunikácie so zákazníkom pri plnení zmluvy, v ktorej je zákazník zmluvnou stranou. Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje zákazníka pod dobu splnenia práv a povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi a zákazníkovi z uzatvorenej kúpnej zmluvy. Zákazník súhlasí s prenosom svojich osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu tretej strane za účelom plnenia zmluvy, v ktorej je zmluvnou stranou. Treťou stranou bude: daňový úrad a spoločnosť, ktorá v mene a na účet prevádzkovateľa spracúva účtovníctvo. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených v predpisoch na ochranu osobných údajov má zákazník nasledovné práva: 

 

Právo na prístup k údajom:

zákazník má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenieo tom, či spracúva jeho/jej osobné údaje, ktoré osobné údaje spracúva, zároveň môže požiadať o poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov, 

 

Právo na opravu:

zákazník má právo, aby boli jeho nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené,

 

Právo na vymazanie:

zákazník je oprávnený požadovať, aby bez zbytočného odkladuboli jeho osobné údaje vymazané v prípade, ak jeho osobné údaje už nie sú potrebnéna účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.Právo na vymazanie sa neuplatní, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné napreukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa,

 

Právo na obmedzenie spracúvania:

zákazník má právo požadovať, abyprevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jeho/jej osobných údajov v prípadoch stanovených v predpisoch na ochranu osobných údajov, najmä akzákazník/dodávateľ napadne správnosť osobných údajov alebo spracúvanie nie je vsúlade s právnymi predpismi alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje nastanovené účely,

 

Právo na prenosnosť údajov:

v prípadoch stanovených v predpisoch na ochranu osobných údajov, t.j. ak sa osobné údaje spracúvali automatizovanými prostriedkamina základe plnenia zmluvy, má zákazník právo získať poskytnuté osobné údaje, vštruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právopožadovať, aby tieto osobné údaje boli prenesené inému prevádzkovateľovi,

 

Právo namietať:

Ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základeexistencie oprávneného záujmu prevádzkovateľa na spracovaní podľa GDPR,zákazník má právo namietať voči takému spracúvaniu. Prevádzkovateľ nesmie tieto údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody naspracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami a právami zákazníka, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa. Zákazník má právo kedykoľvek namietať aj proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účely priameho marketingu,

 

Právo odvolať súhlas:

Ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe súhlasu, tento súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním. Práva podľa predchádzajúceho odseku si môže zákazník uplatniť kontaktovaním  prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov. Zákazník má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak predpokladá, že došlo k porušeniu práv v súvislosti so spracúvaním jeho/jej osobných údajov.   

 

Dokumenty na stiahnutie

GDPR 1

GDPR 2